فصلنامه ایده دانشجو (شماره 6)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: شکوه قاسمی، مریم ظفرجو، نسرین قاسمیان، مینا شه مراد گل 

طراحی گرافیک: با نظارت محمد حسین خواجه علی 

شماره نشریه:  ششم

زمستان 1401

فصلنامه ایده دانشجو (شماره 4)

 

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: نرگس سبحانی،میثم عرب، مهران اسلامی فرد، نسرین قاسمیان

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: چهارم

بهار 1401

فصلنامه ایده دانشجو (شماره 3)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: نرگس سبحانی،میثم عرب، مهران اسلامی فرد، نسرین قاسمیان

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: سوم

زمستان 1400

فصلنامه ایده دانشجو (شماره دو)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: زهرا مهد ثمرین، رویا حسن پور آبفروش، سودابه غربی ها، مریم ظفرجو، میثم عرب

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: دوم

پاییز 1400

فصلنامه ایده دانشجو (شماره یک)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: زهرا مهد ثمرین، رویا حسن پور آبفروش، سودابه غربی ها، مریم ظفرجو، میثم عرب

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: اول

تابستان 1400