کاردانی حرفه ای


مقطع  رشته سر فصل‌ها
– کاردانی حرفه ای – مدیریت کسب و کار دانلود فایل pdf
– کاردانی حرفه ای – حسابداری امور مالی دانلود فایل pdf
– کاردانی حرفه ای – مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده  دانلود فایل pdf
– کاردانی حرفه ای – مددکاری اجتماعی-مراقب سالمندان دانلود فایل pdf